Informace a rady k fyziologii stárnutí

Hypertenze

Arteriální hypertenze je onemocnění s vysokým výskytem v populaci. U nás postihuje asi 17% lidí, a asi stejné množství lidí má tendenci k občasným vzestupům krevního tlaku (TK) nad normální hodnoty. Asi polovina všech hypertoniků o své chorobě ví a z nich jen asi polovina je řádně léčena-častěji ženy. Normální hodnoty TK jsou 120/80 mm Hg.

Co je to hypertenze?

Hypertenze je vzestup tlaku krve na stěny tepen, který při dlouhodobém trvání vede ke strukturálním změnám ve stěně cévní s příslušnými následky pro krevní řečiště té které oblasti.

Koho postihuje?

Hypertenze postihuje nejčastěji lidi středního a vyššího věku, ale není výjimečná ani u mladých a mladistvých, potom ji označujeme jako hypertenzi juvenilní. Ojediněle se může vyskytnout i u dětí.

Jaké jsou její příčiny?

U menší části pacientů hypertenze vzniká v důsledku jiného, definovatelného onemocnění, např. ledvin, žláz s vnitřní sekrecí nebo vrozenými vadami cév a pod., a proto ji označujeme jako hypertenzi sekundární. Tato skupina je léčitelná odstraněním vyvolávající příčiny , tedy kauzy a proto ji říkáme léčba kauzální.

Druhou, podstatně větší skupinu tvoří hypertenze primární, čili esenciální. jejíž příčiny již nejsou zdaleka tak jasné. Víme, že ke vzniku hypertenze disponují některé rodiny.Častěji se vyskytuje u některých povolání, které vykonávají lidé určitého psychického ladění a tělesného typu. Provází také některé odchylky v látkové přeměně, ale nemůžeme tvrdit, že některý z těchto faktorů je výhradní a jednoznačnou příčinou vzestupu TK. Je velmi pravděpodobné, že se tyto faktory uplatňují v kombinaci a že jsou individuální rozdíly v tom, který vliv převažuje a který působí podpůrně.

Čím se hypertenze projevuje?

Projevy hypertenze v počátečních stadiích jsou velmi chudé. Pacient se může cítit zcela zdráv a naměřená vyšší hodnota je pro něj nepříjemným překvapením. V pokročilejších stadiích a při delším trvání se začnou projevovat klinické příznaky, zpočátku neurčité: únava, častá bolest hlavy, zhoršená koncentrace, poruchy spánku. Není-li choroba zjištěna ani v této době, objevují se příznaky závažnější.

Co hypertenze poškozuje?

Dlouhodobě zvýšený tlak na stěny tepen vede k jejich strukturálním změnám. Stěny tepen se ztlušťují, zbytňuje se jejich svalovina a na vnitřním povrchu se ukládají tukové látky. To vše vede k zúžení průsvitu tepny a tím ke zhoršenému zásobování příslušného orgánu tepennou krví, tedy k jeho nedokrevnosti-ischemii. Ischemické změny při hypertenzi postihují zejména tepny věnčité v srdci, tepny mozkové a tepny ledvinové. Proto prvním příznakem neléčené hypertenze může být poškození nebo selhání některého z těchto výše uvedených orgánů.

Jak se projevuje poškození srdce?

Srdce při dlouhodobé hypertenzi hraje klíčovou roli. Musí ve funkci pumpy přečerpávat krev pod zvýšeným tlakem. Zejména trpí levá komora, která proti zvýšenému odporu vytlačuje krev do tepenného řečiště. Novým podmínkám se přizpůsobuje tím, že její svalovina zesiluje, jednotlivá svalová vlákna zbytňují a tloušťka stěny komory se zvětšuje. Komora se adaptuje na zvýšenou námahu-hypertrofuje. O tom se můžeme přesvědčit řadou pomocných vyšetření: mění se záznam na EKG, tvar srdce na RTG, a nejpřesněji nás informuje ultrazvukové vyšetření, jímž je možno tloušťku svaloviny levé komory přesně změřit.

Průkaz hypertrofie levé komory je svědectvím toho, že hypertenze trvá dlouho, že nejde jen o náhodný vzestup TK, např. rozčilením z návštěvy lékaře (tzv. fenomén bílého pláště). Na tepnách zásobujících srdeční sval se souběžně vyvíjejí změny způsobující jejich zůžení a tím i zhoršené zásobování srdečního svalu kyslíkem. Pokud není ani v tomto stadiu hypertenze odhalena a energicky léčena, může dojít ke kritické situaci dvojího typu:

  1. dlouhodobě namáhaná levá komora přestane zvládat nároky na ni kladené, dojde k srdečnímu selhání, které se projeví dramaticky klinickou příhodou, kde v popředí je těžká akutní dušnost,
  2. nebo nastane uzávěr některé z věnčitých tepen s následkem srdečního infarktu, opět s typickým klinickým obrazem.

Jak se projeví poškození mozku?

Počáteční stadia mají jen neurčité příznaky jako je únava, bolest hlavy, závrať, poruchy paměti, obtížná koncentrace. Bez léčení může hypertenze vyústit do obrazu cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice). Její příčinou je buď uzávěr některé mozkové tepny krevní sraženinou, nebo její prasknutí s následným výronem krve do mozku. Rozsáhlejší krvácení vede k destrukci mozkové tkáně, často s následkem smrti, uzávěr tepny způsobí nedokrevnost příslušné mozkové oblasti, což se klinicky projeví ochrnutím, poruchou řeči a dalších specializovaných činností mozku.

Jak hypertenze poškozuje ledviny?

Poškození ledvin je méně časté než u obou předchozích prgánů. Ale i zde jsou ledvinové tepny a tepénky zužovány sklerotickými změnami s následnou nedokrevností. Taková ledvina začne vyrábět chemické látky, které TK dále zvyšují a stav ještě zhoršují. Bez odhalení a léčení tohoto stavu začne být funkční ledvinná tkáň nahrazována bezcenným vazivem, čímž je postižena zejména vylučovací funkce-vázne vylučování dusíkatých zplodin látkové výměny, některých látek minerálních a posléze i vody. Ledvina se postupně zmenšuje, což lze prokázat zobrazovacími metodami (RTG, ultrazvukem) a v krvi stoupá hladina dusíkatých látek, močovina, kreatinin, kyselina močová, a to je obraz chronického selhání ledvin.

To jsou nejzávažnější klinické obrazy, do nichž může vyústit neléčená hypertenze. Těmto fatálním příhodám je třeba předcházet pravidelným měřením TK v každé ordinaci, kam pacient přichází. Kontrolují ho tak nejen praktičtí lékaři, ale stejně tak i oční lékaři, neurologové i gynekologové. Měření TK je nedílnou součástí vstupních i preventivních prohlídek, předoperačního vyšetření, vyšetření branců i těhotných žen. Tato hustá síť by měla zabránit tomu, aby i pacient málo dbalý signálů svého organismu, nemohl dojít bez zachycení až do pokročilého stadia nemoci.

Je zjištěn vzestup TK

První zjištění zvýšeného TK je signálem k opakovaným měřením ještě dříve, než se rozhodneme k léčbě. Mnozí nervově labilní lidé totiž reagují vzestupem TK na všechny zátěžové situace, mezi něž patří i návštěva ordinace a přítomnost lékařského pláště. A přesto tito lidé nemusí být hypertoniky. Je však třeba je opakovaně kontrolovat za různých okolností, v různé denní době, aby tento náhodný vzestup TK byl vyloučen. Tuto kontrolu je třeba provádět dlouhodobě, neboť z těchto pacientů se později mohou vyvinout skuteční hypertonici.

Je zjištěna hypertenze

Zjistíme-li opakovaným měřením i pomocným vyšetřením, že pacient je skutečně hypertonik, zahajujeme léčbu. V první etapě, nejsou-li hodnoty TK hrozivé, doporučujeme úpravu životosprávy, t.j. váhy, diety, omezení soli a tuků, dostatek pohybu a spánku a někdy i krátkodobě léky ze skupiny psychofarmak, jde-li o pacienta nervově labilního či vystaveného zátěžové situaci. Jestliže i při tomto režimu jsou hodnoty TK trvale zvýšené, zahajujeme léčbu farmakologickou. V současnosti je na trhu řada léků různého chemického složení i účinku. Léčba se poněkud liší podle věku nemocných. Pokud jedním lékem nedosáhneme žádaného účinku, používáme léčbu kombinovanou ze 2-3 preparátů. Léčba musí být dlouhodobá, často již celoživotní a pacient by měl být v trvalém kontaktu se svým lékařem.

Většinou se TK upraví léčbou ambulantní. Výjimkou je tzv. nezvládnutelná hypertenze, kdy je nutno pacienta krátkodobě hospitalizovat, ať již pro hrozící krizovou situaci nebo k určení vhodné terapie.

Hypertenzi řadíme k tzv.civilizačním chorobám, a je rizikovým faktorem mnoha dalších onemocněních. Proto je třeba hypertenzi předcházet.

Prevence hypertenze

Důležitým faktorem je strava, neobsahující nadbytek kuchyňské soli a tuků, zejména živočišných, s dostatkem zeleniny, celozrnných produktů a netučných mléčných výrobků. Dále pravidelný způsob života, dostatek spánku a pohybu. Velmi důležité je naučit se zvládat stresové situace.

Připravila: MUDr.H.Janotová

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]