Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: duben 2008

22.4.2008

Vše o Evropské unii

Na internetové adrese  www.euroskop.cz   najdete podrobné informace o Evropské unii jako : aktuální zpravodajství, budoucnost Evropy, zpravodajství EU, Česká republika v EU, dokumenty a odkazy (vše o smlouvách), regionální Eurocentra v naší republice.

Doporučuji k prohlédnutí jsou tam zajímavé odkazy a informace o EU a pěkně pohromadě.

Ing. Irena Drbalová

15. 4. 2008

Schengenský prostor

Několik zajímavostí o Schengenském prostoru

Rozšíření Schengenského prostoru – odstranění vnitřních hraničních kontrol Které „nové“ členské státy se koncem tohoto roku připojí k schengenskému prostoru?
Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Které členské státy již do schengenského prostoru patří?
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a dvě přidružené země, Norsko a Island.

Kdy se k schengenskému prostoru připojí Kypr, Rumunsko a Bulharsko?
Tyto členské státy nejsou mezi těmi, které se k schengenskému prostoru připojí koncem prosince. Předtím, než se stanou součástí schengenského prostoru, budou muset projít schengenským hodnocením. Časový rozvrh zatím ještě není znám.

Kdy dojde k odstranění vnitřních hraničních kontrol?
Datum pro odstranění vnitřních hraničních kontrol je u pozemních a námořních hranic přelom 21. prosince 2007 a u vzdušných hranic 30. březen 2008.

Jakým způsobem bylo hodnoceno, zda kontrola na vnitřních hranicích může být odstraněna?
Odborníci z členských států prováděli během posledních dvou let tzv. „schengenské hodnocení“. I když se těchto hodnocení účastnili i odborníci z Komise, zodpovědnost za ně nese Rada.

Hodnocení sestává především z ověření toho, že doprovodná opatření umožňující odstranění kontrol na vnitřních hranicích jsou novými členskými státy správně a účinně aplikována. Hodnocení probíhalo v oblasti kontrol na vnějších hranicích, víz, ochrany údajů, policejní spolupráce a schengenského informačního systému.

Co rozšíření schengenského prostoru přinese občanům?

 • Na vnitřních hranicích:
  Všechny osoby, které legálně vstupují do schengenského prostoru, mohou překračovat vnitřní hranice mezi členskými státy schengenského prostoru bez hraničních kontrol. Vnitřními hranicemi se rozumí pozemní hranice mezi členskými státy, letiště umožňující letecká spojení mezi státy schengenského prostoru a námořní přístavy s pravidelným trajektovým spojením mezi státy schengenského prostoru.
  Zrušení kontrol na vnitřních hranicích však v oblasti kolem vnitřních hranic nemá vliv na výkon policejních pravomocí.
 • V schengenském prostoru:
  Občané třetích zemí, kteří mají vízovou povinnost (nařízení ES/539/2001 ve znění nařízení ES/453/2003 a ES/1932/2006), mohou po celém schengenském prostoru cestovat s jedním schengenským vízem a nemusí již nové členské státy žádat o jejich národní víza. Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k pobytu pobytu (viz Úř. věst. C 247 ze dne 13. října 2006 a Úř. věst. C 153 ze dne 6. července 2007) vydaného členským státem  shengenského prostoru , mohou cestovat na základě tohoto platného povolení k pobytu a nemusí žádat o vízum.

Je možné v rámci schengenského prostoru cestovat bez pasu nebo jiných cestovních dokladů?
Členské státy mohou vyžadovat, aby osoby po dobu pobytu na jejich území u sebe měly doklady. Tato povinnost bude během následujících týdnů zveřejněna v Úředním věstníku. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích nemá vliv na vykonávání bezpečnostních kontrol osob v přístavech a na letištích.

Jaké jsou podmínky vstupu pro občany třetích zemí?Ybr>Tito občané

 • musí být držiteli platného pasu nebo cestovního dokladu
 • musí být v případě potřeby držiteli platného schengenského víza – povolení k pobytu vydané členským státem schengenského prostoru má stejnou účinnost jako schengenské vízum
 • musí mít dostatek prostředků k pokrytí nákladů po dobu plánovaného pobytu
 • nesmí být vedeni jako osoby, jimž má být odepřen vstup
 • nesmí představovat hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy

U těchto podmínek pro občany třetích zemí nedochází při překračování vnějších hranic některého z nových členských států schengenského prostoru k žádným změnám kromě té, že budou prověřeni nejen v rámci vnitrostátního systému, ale i v rámci schengenského informačního systému. Nové členské státy schengenská pravidla týkající se kontrol na vnějších hranicích prakticky dodržují již ode dne přistoupení.

Pokud občané EU nepředstavují skutečnou, aktuální a dostatečně závažnou hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost, mohou na území členského státu EU vstoupit pouze po předložení platného pasu nebo průkazu totožnosti.

Je vízum vydané novým členským státem před odstraněním kontrol na vnitřních hranicích stále platné?

Krátkodobé národní vízum zůstává platné i po 21. prosinci 2007; bude však platné pouze pro pobyt ve členském státě, který vízum vydal. (K cestování do jiných států schengenského prostoru nebo v rámci těchto států je zapotřebí schengenské vízum.) Během přechodného období, do 21. června 2008, však krátkodobá národní víza vydaná jedním z členských států, které přistoupily k schengenskému prostoru, umožňují průjezd přes území jiného členského státu, který k schengenskému prostoru přistoupil, s výjimkou průjezdu přes území Estonska

Poplatky
Krátkodobé vízum stojí 60 EUR. V individuálních případech může být tato cena v souladu s vnitrotrostátními předpisy snížena nebo vízum může být vydáno zdarma, a to pokud takové opatření slouží podpoře kulturních zájmů, pokud se jedná o oblast zahraniční politiky, rozvojovou politiku nebo jinou oblast důležitého veřejného zájmu.

Občanům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana EU nebo občana EHP, jenž má právo volného pohybu, nemohou být účtovány žádné poplatky.

Kromě toho jsou poplatky prominuty dětem do šesti let, žákům, postgraduálním studentům a doprovázejícím učitelům, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy, a výzkumným pracovníkům, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je uvedeno v doporučení č. 2005/761/ES.

Evropská unie uzavřela dohody o usnadnění vízového režimu s Ruskem (dohoda již nabyla účinnosti), Ukrajinou, Moldavskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Albánií (očekávaná účinnost od 1.1.2008). Pro občany těchto zemí poplatek činí pouze 35 EUR. Některé kategorie občanů těchto zemí jsou od poplatku za vízum osvobozeny.

Kde se dá o schengenské vízum žádat?
Žádost se podává na diplomatickém zastoupení členského státu, který je jediným nebo hlavním cílem vaší cesty. Pokud není možné hlavní cíl cesty určit, žádost se podává na diplomatickém zastoupení členského státu, do něhož pocestujete nejdříve.

Ivan Kratochvíl

8. 4. 2008

Příznivé účinky pití čaje

Vědci z University of Western Australia prováděli výzkum. Zelený čaj skvělým zdrojem polyfenolů, které jsou přirozenými antioxidanty

Už řadu let se ve světě objevují různé studie, které vyzdvihují příznivé účinky pití čaje na lidské zdraví, a to zejména pak zeleného. Nadále jsou každý měsíc zveřejněny dvě až tři vědecké práce, které se zabývají tímto tématem. Většina studií se přitom zabývá pozitivními aspekty pití čaje pro srdce a jako prostředku při předcházení rakovinovým onemocněním.

Koncem října 2OO7 byla v Austrálii a následně v americkém odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition zveřejněna studie o účincích, která je mimořádně zajímavá pro ženy nad šedesát let. Vyplývá z ní, že pití čaje přispívá k prevenci řídnutí kostí během menopauzy a po ní. Vědci z University of Western Australia prováděli výzkum, kterého se zúčastnilo 1500 žen ve věku nad 70 let. Právě u žen po menopauze se vzhledem ke snížené hustotě kostí projevuje ve zvýšené míře osteopenie a osteoporoza, zvyšující nebezpečí zlomenin. Během pěti let trvání studie ženy vyplňovaly pravidelně dotazníky, ve kterých byly mimo jiné dotazovány na to, jak často pijí čaj.

Když vědci odpovědi z dotazníků následně porovnali s roentgenovými snímky, které byly zpracovány speciální rtg technikou, došli k překvapivému zjištění. Hustota kostí u žen, které pravidelně pily čaj, byla zhruba o 1/3 vyšší než u těch, které čaj nepily.

Důvod těchto výsledků? Čaj a různé druhy ovoce a zeleniny jsou skvělými zdroji polyfenolů, které jsou přirozenými antioxidanty, o nichž se vědci domnívají, že přispívají k větší hustotě kostí. Pokud si na základě australského výzkumu nyní chcete dát šálek čaje, měli byste dát přednost z e l e n é m u. Obsahuje totiž přibližně čtyřikrát víc polyfenolů než černý čaj. To znamená více antioxidantů, které chrání tělo před negativním působením volných radikálů a jsou tak i vhodnou součástí prevence rakoviny a srdečních chorob

Libuše Šafránková

8. 4. 2008

Czech POINT

Od ledna 2008 je na přepážkách městských úřadů či na poštách k dispozici nová služba, která šetří čas, nervy a peníze. Je to praktický průvodce, který poskytuje zatím tyto služby : Výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů.  Czech POINT  znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál.

Úřady na dlani
Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Pro každého, pro všechny
Czech POINT je nyní rozšiřován na 1300 matričních úřadů, krajské úřady a během roku také na 800 pracovišť České pošty, vybrané zastupitelské úřady a kanceláře Hospodářské komory. Podrobněji jsou lokality uvedeny v  Kde je Czech POINT.

Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou
Czech POINT přichází s průlomovou novinkou. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

Ing. Irena Drbalová

1. 4. 2008

Pijte vodu z vodovodu

„Voda z kohoutku není dobrá“, tak zní většinou důvod, proč lidé kupují balenou vodu. PET lahve nejsou ekologické a podle výzkumů je voda z kohoutku často kvalitnější než ta kupovaná.

Velká část levnějších kupovaných vod je totiž jen zabalená stáčená voda, která běžně teče za mnohonásobně nižší cenu doma. Při nákupu balených vod sledujte pozorně sledujte co se píše na etiketě lahve.

Česká voda se řadí mezi špičku.  Česko v r. 2007 získalo v nezávislém výzkumu organizace Celosvětové hodnocení výzkumu bezpečnosti pitných vod plný počet hvězdiček – naše země se tak řadí mezi nejlepší co se kvality vody týká. Dodržujeme nejen hygienické limity, ale voda obsahuje i dostatek minerálních látek potřebných pro lidský organizmus.

Kupovat lahve se vyplatí jen v případě pramenité, minerální nebo kojenecké vody, nebo sycené vody. Jinak se jedná o zbytečné vyhazování peněz.

 • Pitná voda :  stejná jako z vodovodu, může být chemicky i fyzikálně upravená.
 • Stolní (pramenitá) :  podzemní voda, může být fyzikálně upravená.
 • Kojenecká :  čistě přírodní podzemní voda bez úprav.
 • Minerální :  přírodní s obsahem minerálů, které se liší podle místa původu. Nehodí se pro každodenní pití pro přemíru minerálů usazujících se v krvi.
 • Sycená :  zpravidla pitná voda sycená oxidem uhličitým.

Chuť vody se dá nejlépe upravit pomocí filtrů, kterých je na trhu řada, ale ne každý zbaví vodu pachuti nebo zápachu. Je třeba dávat pozor na výběr. Je-li filtr příliš aktivní, může se stát, že naopak zbaví vodu všech minerálů a zbude z ní jen destilovaná voda, naprosto nevhodná ke konzumaci.

ing. Irena Drbalová

1. 4. 2008

Dobré zdraví - lepší život

CERAGEM – termální masážní lehátko pracující na principu akupresury. Spojení tradice Dálného východu s technologií 21. století.

Kromě centra, které existuje již skoro dva roky na adrese Praha 3, Ondříčkova ul. Č. 2O, bylo také před měsícem  otevřeno nové centrum¦8nbsp;v Praze 7 – Holešovicích, ul. Fr.Křížka č. 461/11 (vedle kina OKO).

Toto centrum pracuje se stejnými technologiemi jako centrum na Žižkově.

Své služby poskytuje  rovněž bezplatně !!!!

Přijďte se přesvědčit ! Čekací dobe je zde prozatím mnohem kratší než na Žižkově.

Libuše Šafránková

1. 4. 2008

Mluvte jako mluvčí

Jde o metodu, která pomáhá těm, kteří bez rozdílu úrovně vzdělání, mají určité problémy ve vyjadřování, především na veřejnosti. Domnívám se, že je to metoda, která může pomáhat i seniorům při tak zvaném trénování paměti.

Metoda je publikována v knize stejného názvu „Mluvte jako mluvčí“ . Autoři na asi 200 stranách uvádějí několik desítek cvičení. Každé cvičení obsahuje několik úkolů. Jde třeba o to, jak odpovědět na předloženou otázku co nejdelším a nejbohatším způsobem, přečíst co nejrychleji text, který je neúplný a chybí mu větší počet písmen, vytvořit co nejrychleji alespoň 2 slova která vás napadnou k daným slovům, vlastními slovy vysvětlit některé výrazy apod.

Informace o této metodě a publikované knize lze nalézt  na internetu  , kde kromě některých ukázek z knihy a návodu na jejich řešení, jsou i další informace včetně toho, jak knihu získat.

Doufám, že nebudu sama, koho tato metoda zaujala.

Hana Bílková

1. 4. 2008

Stará čistírna odpadních vod

Unikátní technická památka z období průmyslové secese. Muzeum je otevřeno o víkendech od 10 do 17 hodin v období od dubna do října. Rozhodně stojí za návštěvu, nebudete zklamáni.

Celý článek o této unikátní památce  (formát pdf).

Ivan Kratochvíl

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]