Všeobecné informace

Rozcestník

Vaše příspěvky - období: listopad 2006

23. 11. 2006

Dostaneme výtku kvůli dodržení podmínek pro zavedení společné měny?

Integrace ČR do Evropské unie (EU) – přípravné etapy pro vstup do EU, plnění realizačních požadavků a záměrů se zaměřením na zavedení jednotné měny (EURA) i s ohledem na časový harmonogram postupů.

Integrace do EU

Integrace do EU byla základním východiskem, jak se vyrovnat ve výkonnosti české ekonomiky s vyspělou tržní ekonomikou především západoevropských zemí, a to za předpokladu principu volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Tento princip byl založen na volném podnikání a s perspektivou zavedení společné měny v předem určeném předpokládaném termínu.

Přechod ČR na euro nemá v budoucnu, dle materiálů ČNB, znamenat zdražování či znehodnocení úspor. Má dojít pouze k přepočtu cen, úspor, platů, důchodů a dalších veličin z Kč na euro na základě pevně stanoveného kurzu (tzv. koeficientu), tak jak jsme to zažili při přepočtu evropských měn na euro

Česká koruna ještě několik let po vstupu do Evropské unie zůstane zákonným platidlem na území ČR.

Pro zavedení EURA byly stanoveny následující etapy:

 • předvstupní etapa – počínaje rokem 1995 a končící dobou vstupu ČR do EU. Integrace ČR do EU byla oficiálně zahájena dne 1. února 1995, kdy vstoupila v platnost Evropská dohoda (ED). Ratifikací ED byl vyjádřen zájem ČR o členství v EU a souhlas s procedurami, které postupně povedou k tomuto členství a která byla vymezena tak zvanými “kodaňskými kritérii“
 • I. etapa – kterou prožíváme, je datována vstupem do EU, tj. 1.5.2004 – předvstupní fáze byla nahrazena Konvengenčním programem (KP), jehož obsahem je plán vývoje veřejných financí. Příprava země do eurozóny je pravidelně v rámci tohoto programu hodnocena.
 • II. etapa – zapojení do kursového mechanismu – vhodná doba na vstup ČR bude záviset na připravenosti dodržení kursového systému. ČNB chápe účast v kursovém mechanizmu jako bránu pro navazující přistoupení k euru a delší než minimálně vyžadované setrvání nepovažuje ČNB za žádoucí. V době po vstupu do ERM II (evropský kursový mechanismus) započne rovněž intenzivní fáze technických příprav na zavedení eura
 • III. etapa – vstup do oblasti jednotné měny – závazek zavést v budoucnu jednotnou měnu euro bylo součástí vstupních podmínek České republiky do EU. Předběžně byl termín stanoven na léta 2009-2010. Vstup do eurozóny je obecně dán zněmím Smlouvy o založení ES, jmenovitě článku 122. Po rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura Rada EU rozhodne o přesném datu vstupu země do eurozóny a určí přepočítací koeficient pro integraci ČR do EU. Přijetí eura jako národní měny znamená splnění kritérií konvergence na dlouhodobém základě.

Podmínky pro udržení stabilní měny

Pro udržení stabilního kurzu společné měny je nutná zdravá makroekonomická politika všech zemí měnové unie, důvěryhodná společná měnová politika a dále rovnováha finančních trhu. Vzhledem k tomu , že přijetím společné měny se členské státy vzdávají vlastní měnové politiky, stává se pro ně úroková míra externí veličinou a měnový kurz z hlediska jedné země přestává plnit funkci nárazníku absorbujícího případné vnější šoky, tuto roli přebírá fiskální politika. Česká republika se zavázala, že v budoucnu jednotnou měnu zavede po vytvoření potřebných podmínek. Splnění těchto podmínek je nezbytné proto, aby nebyla narušena stabilita jednotné měny a nebyl narušen ekonomický vývoj eurozóny nebo přistupující země.

Gesce za zavedení eura byla svěřena do rukou Ministerstva financí ČR, za finanční sektor má gesci ČNB, společnou gesci za komunikaci má MF ČR a ČNB, za informatiku a statistiku pak rušené Ministerstvo informatiky ČR, za nefinanční sektor a ochranu spotřebitele má gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu a za veřejné finance a veřejnou správu má gesci Ministerstvo financí ČR. Paralelně s procesem zavedení je nezbytné, aby probíhala komplexní informační kampaň k této problematice, informace o chystaných změnách jsou pro občany ČR nezbytné.

V okamžiku přechodu z koruny na euro bude právě jedním z úkolů státní správy monitorovat cenový vývoj a zabránit tak možným snahám o jeho případné zneužití k jednostranným cenovým výhodám.

Časové předpoklady zavedení eura v ČR

Podle informace tisku z posledních dnů se uvažuje se zavedením eura až od roku 2012, což je považováno v odborných kruzích za nejbližší možný termín. Předpokládá se, že Česká republika dostane od Evropské komise za toto otálení výtku. Příčin oddálení je jistě několik, jsou to např. rozpočtové dluhy země a návazně pak ohrožení splnění některých měnových kriterií, expanze sociálních výdajů apod. Aby ČR mohla uvažovat o přijetí eura musí nejprve připravit reformu penzijního a sociálního systému. Domnívám se však, že jednou s podstatných příčin zpožďování je současná politická situace.

Jak je patrno ze současného politického dětí, vládní orgány mají jiné starosti než je plnění podepsaných závazků. Tedy euro můžeme podle současného stavu ekonomiky a politiky očekávat až v roce 2012.

Ing. Jana Kutilová

8. 11. 2006

Generál Peřina

Úsměvný příběh vyprávěný generálem Peřinou

Raději než na válku vzpomínal na historky z míru. Příběh byl uveřejněný v MF Dnes a zpracovaný redaktorem Gazdíkem..

Ve třicátých letech, kdy sloužil ve stíhací letecké škole v Chebu, byl svědkem zmrtvýchvstání svého kamaráda, který „zahynul“při výcviku akrobacie nad letištěm. Když vytáhli bezvládné tělo z trosek stíhačky, konstatoval přivolaný lékař už jen smrt.

O dva dny později vystavili při vojenském pohřbu pilotovo tělo na katafalku, u něhož stál v čestné stráži i mladý Peřina.

Ve chvíli posledního loučení se u rakve poprvé tváří v tvář setkala manželka „zesnulého“ s neznámou ženou, která srdceryvně plakala a objímala „mrtvolu“. Když se jí manželka zeptala, zda „zesnulého“ znala, dozvěděla se, že jde o snoubenku a že měli jen pár dnů před svatbou.

„Tu rvačku dvou zhrzených ženských bych vám přál vidět. Nestačili jsme uhýbat kabelkám, jimiž se do sebe pustily. Vřískot dam ale nebyl zjevně nepříjemný jen nám. Mrtvý se najednou posadil v rakvi a ohromeně zíral na to divadlo. Vůbec nechápal, kde se ocitl. My na tom ale nebyli lépe. Ženské ztichly, jako když utne. První, kdo se vzpamatoval, byl pilot: vyskočil z rakve a sprintem utíkal ze hřbitova přes sousedící vojenské letiště. Pohled na „umrlce“ v rubáši přivedl do mdlob několik pilotů-nováčků, kteří nastoupili k odpolednímu létání. Dost ale vyděsil i zkušené mechaniky a učitele létání.“

Po pilotovi jako by se slehla zem: až druhý den volal hostinský z Chebu, aby si páni od letectva přišli pro na mol zpitého pilota, který mu v lokále sedí v jakémsi bílém pyžamu.

Při přečtení této příhody předpokládám, že jste se dobře pobavili stejně tak jako já a na závěr připojuji k zamyšlení .

Pověst zemitého Moravana potvrzuje stíhač i v odpovědi na otázku, co ho přimělo bojovat proti nacismu. „Promiňte, ale to je přece jasné – bojoval jsem za vlast a hlavně za lidi, které jsem měl rád.“ A s nepatrnou trpkostí dodává, že ani dnes by se ani minutu nerozhodoval bojovat za vlast, ale za národ už asi ano.

Více než všechny metály ho před časem dojal i vděk neznámého muže, jenž stíhače v jakési hospůdce oslovil jménem a poděkoval mu.

Život v datech:

 • 8 dubna narozen v Morkůvkách u Břeclavi
 • 1937– exceloval v akrobacii na mezinárodních závodech v Curychu
 • 1939 - dva dny po svatbě s Annou Klimešovou utekl před nacisty do Francie
 • 1940 – s pěti sestřely se řadí k leteckým stíhacím esům: celkově má na kontě 15 sestřelů
 • 1945 – vrátil se do Československa a stal se instruktorem střelby a bombardování v olomoucké škole
 • leden 1949 – byl vyhozen z armády
 • duben 1949 – odletěl do americké zóny obsazeného Německa
 • 1950 – opět byl přijat do britské RAF
 • 1960 – nastoupil v USA do firmy Weber Airoraft
 • 1993 – natrvalo se vrátil do Čech
 • 2006- květen zemřel

„Lidé se mne ptají proč jsme se před třinácti lety vrátili. Je to prosté: Chci být pochován v zemi, za jejíž svobodu jsem bojoval, byť je život v USA nesrovnatelně jednodušší než v Česku.“

Helena Dvořáková

27. 10. 2006

Angličtina-zdarma „na vlastní kůži“

S jazykovou školou  The Language House jsem absolvovala 12ti denní kurz angličtiny a o své poznatky se chci s Vámi rozdělit.

Nevýhody:

 • Přihláška je závazná a v případě zrušení se záloha ani zápisné nevrací. Neomluvena je nemoc i jiné absence.
 • Každodenní odpoledne s angličtinou, po dobu 12ti dnů, je náročná záležitost.
 • Nutná reakce a přizpůsobení se 6ti až 9ti lektorům v průběhu kurzu.

Výhody:

 • Na rozdíl od e-lerningu je nedocenitelný osobní kontakt s lektory i účastníky kurzu.
 • Při změnách lektorů, pestré výuce, práci ve dvojicích nebo skupinách si ověříte rozsah svých znalostí a porozumění.
 • Střídání lektorů. V případě, že některá výuková hodina nebo lektor Vám zcela nevyhovují, těšíte se na další.
 • Velice potěšující je cena: při 100 % docházce platíte pouze 200 Kč zápisného.

Hlavní výhodou ovšem je vědomí, že konečně větší trému než já, má při anglické hodině někdo jiný, protože lektoři s učením angličtiny teprve začínají!!!

Alena Hrdinová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]