Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: duben 2007

11. 4. 2007

Sociální zabezpečení seniorů v rámci EU

EU pokrývá svou rozhodovací pravomocí vybrané oblasti, které jí byly svěřeny smluvně. Politiku sociálního a důchodového zabezpečení si reguluje každý stát samostatně. Existují však společné předpisy v rámci EU, které je nutno respektovat a které se týkají zabezpečení základních práv i v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení.

Evropská unie není stát, jehož cílem je nahradit současné členské státy unie. Evropská unie pokrývá svou rozhodovací pravomocí jen vybrané oblasti, které jí byly členskými státy svěřeny smluvně, těmto oblastem se říká politiky EU, jako příklad lze uvést měnovou unii, obchodní politiku, vnitřní trh. Vnitřní trh tvoří území všech členských států, prostor je vymezen čtyřmi principy:, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Evropská unie tedy není zodpovědná za regulaci všech oblastí, které se nás dnes a denně dotýkají. Evropská unie se ovšem snaží zajistit v oblastech, které spadají do její kompetence, stejné podmínky všem. Týká se to např. volného pohybu osob. Musí být zajištěno, že občan pracující v jednom státě Unie může pobírat důchod v druhém státě Unie a že mu budou druhým státem bez problémů uznány odpracované roky do důchodu, dále že bude zabezpečen sociálně a zdravotně, jako by byl ve svém státě.

Politika sociálního zabezpečení, důchodové zabezpečení, výše platů státních zaměstnanců, apod. jsou oblastmi, které si každý stát reguluje sám a nezávisle na EU. Při regulaci musí vycházet z hospodářské úrovně vlastního státu, je logické, že při změně regulace sleduje přednosti a nedostatky rozdílných sociálním systémům v rámci EU. Není tedy úkolem ani cílem Evropské unie zajistit všem srovnatelné podmínky. Jednotlivé členské země Evropské unie se od sebe liší úrovní mezd, cen, nájemného i sociální ochrany svých občanů a budou se lišit i nadále. Pokud budeme ekonomicky úspěšní, zlepší se i náš sociální systém.

Členství v Evropské unii ovšem skýtá i mnohé výhody a příležitosti. Být občanem EU znamená mít právo na volný pohyb bez hraničních kontrol, právo žít a studovat kdekoli v rámci Unie a v neposlední řadě právo pracovat v jakémkoli členském státě EU za stejných podmínek jako občané příslušného státu.

K jednotlivým sociálním oblastem, které využívají senioři:

Sociální zabezpečení
Každý stát má svůj vlastní systém sociálního zabezpečení. Rozdíly v systémech sociálního zabezpečení v rámci EU jsou značné a závisí zejména na historických tradicích, ekonomické a politické situaci v jednotlivých státech. Na občana EU se tedy vztahuje sociální systém toho státu, ve kterém pracuje. V našem případě je systém sociálního zabezpečení plně v kompetenci české vlády. Společné předpisy v rámci EU přesto existují, ale jen pro zajištění základních práv, např. při způsobu vyplácení starobního důchodu, nemocenských a mateřských dávek, zabezpečení při pracovních úrazech a nemocích z povolání, vdovských důchodů, příspěvků při úmrtí, podpory v nezaměstnanosti, rodinných příspěvků. Není však stanovena jejich výše a platí princip nediskriminace.

Důchody
Neexistuje důchod poskytovaný EU, nárok na důchod vzniká za splnění podmínek platných v dané zemi a dodržení stanovení kritérií pro nárok na různé sociální dávky, včetně důchodů. Sociální systém ČR bude nadále založen na dvou pilířích a to povinném důchodovém pojištění a dobrovolné připojištění. Snahou bude koordinace se systémy ostatních států EU.

Pokud se senior rozhodne strávit léta zaslouženého odpočinku v jiné zemi Evropské unie, má pochopitelně na své dávky nárok. Peníze mu budou vypláceny na účet v zemi, ve které právě žije. Vše je jen podmíněno dvěma požadavky: musí mít dostatek prostředků na obživu, tj. že nebude závislý na sociální pomoci, a musí si platit zdravotní pojištění. Doby odpracované v různých státech Unie se pro účely zjištění nároku na důchod sčítají. Důchod se pak skládá z jednotlivých položek, vypočítaných podle délky pojištění v každé jednotlivé zemi. Důchod je penzistovi zasílán na jakoukoli adresu v EU.

Invalidní důchody
Systémy invalidního pojištění se rovněž v jednotlivých zemích liší. Pro koordinaci mezi jednotlivými systémy platí základní principy, např. uplatňuje se princip státu, kde osoba pracuje, pojistné doby strávené v různých státech se pro účely posouzení práva na nabytí dávek sčítají, platí právo rovného zacházení.

Zdravotní pojištění
Pokud si občan platí zdravotní pojištění ve svém státě, je automaticky pojištěn i v jiném členském státě. Nemocenské dávky v hotovosti jsou mu vypláceny dle legislativy státu, v němž je pojištěn, bez ohledu na místo jeho trvalého či přechodného pobytu. Dávky jsou běžně vypláceny přímo a jejich výše závisí výlučně na legislativě státu, v němž je pojištěn. Při náhlém onemocnění nebo úrazu má občan EU právo na první pomoc nebo lékařskou péči v kterémkoli státě EU, aniž by je musel hradit. Před odjezdem do zahraničí je třeba odjezd nahlásit domácí zdravotní pojišťovně.

Další zajímavé informace naleznete na internetu

Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]