Sociální péče a služby pro seniory

Vaše příspěvky - období: únor 2005

23.2.2005

Speciální bankovní produkty pro seniory

Některé z českých bank začaly nabízet, popřípadě již nějakou dobu nabízejí, produkty speciálně určené pro seniory. Poslední bankou, která zveřejnila nabídku takovéhoto programu, byla Česká spořitelna. Vedle ní existuje i nabídka Poštovní spořitelny. Srovnání obou bankovních produktů.

U obou bank platí, že klienti získávají výhodnější podmínky v případě účtování poplatků za vedení účtu a ostatní operace spojené s jeho běžným provozem. Česká spořitelna navíc zvýhodňuje sporožirový účet Senior vyšší úrokovou sazbou, která aktuálně činí 0,3 % (oproti sazbě na běžných účtech, která činí 0,15 %). Poštovní spořitelna nezvýhodňuje úrok vSenior programu,ale zúročuje denní zůstatek pod 50000 Kč 0.50% ,denní zůstatek nad 50000 Kč 0.70 % a nad 100000 Kč 1,00 % ,tak jako u ostatních produktů Poštovní spořitelny.

Poplatky

Druh operace ČS PS Handicap program PS
Založení účtu Zdarma Zdarma Zdarma
Vedení a správa účtu 25 Kč 15 Kč 15 Kč
Vydání platební karty Zdarma Zdarma Zdarma
Vedení karty měsíčně Zdarma 15 Kč 15 Kč
Odeslání měsíčního výpisu 5 Kč + poštovné Zdarma Zdarma
Bezhotovostní platba u obchodníků Zdarma Zdarma Zdarma
Zřízení trvalého příkazu Zdarma Zdarma Zdarma
Zrušení nebo změna trvalého příkazu 30 Kč 20 Kč 20 Kč
Jeden výběr z bankomatu vlastní banky Zdarma 5 Kč 5 Kč
Další výběry z bankomatu vlastní banky 6 Kč 5 Kč 5 Kč
Výběr z bankomatu ostatních bank 25 Kč 25 Kč 25 Kč
Výběr z bankomatu v zahraničí 25 Kč+0,5 % 80 Kč+ 0,5 % 80 Kč+0,5 %
Výběr na obchodním místě Pokladnou 8 Kč Kartou 6 Kč Kartou 6 Kč
Výběr na přepážce výplatním šekem 15 Kč 10 Kč 10 Kč
Platba na základě trvalého příkazu 5 Kč 2 Kč v rámci ČSOB 4 Kč do jiné banky 2 Kč v rámci ČSOB 4 Kč do jiné banky
Došlá platba 5 Kč 2 Kč v rámci ČSOB 4 Kč z jiné banky 2 Kč v rámci ČSOB 4 Kč z jiné banky
Vklad kartou Zdarma Zdarma Zdarma
Vklad na přepážce 8 Kč 2 Kč 2 Kč
Měsíční úroky u balíčků Senior 0,3 % Do 50000 Kč 0,5% nad 50000 Kč 0,7% nad 100000 Kč 1 % Do 50000 Kč 0,5% do 100000 Kč 0,7% nad 100000 Kč 1%

Obě banky zřizují účty zdarma. Jejich vedení je v České spořitelně zpoplatněno 25 korunami a v Poštovní spořitelně 15 Kč. U ČS zahrnuje vedení účtu i jeden výběr z bankomatu měsíčně zdarma, u PP pak jeden nezpoplatněný měsíční výpis z účtu. U obou bank jsou platební karty poskytovány zdarma.

U České spořitelny je Senior program určen všem klientům starším 65 let nebo těm, kteří pobírají starobní či plný invalidní důchod, přičemž účet Senior si klienti zakládají sami.

U Poštovní spořitelny jsou klienti do programu Senior zařazeni automaticky od 55 let, jakmile na účet u Poštovní spořitelny začne docházet starobní nebo invalidní důchod.

Poštovní spořitelna zavádí od r.2005 novou službu HANDICAP PROGRAM. Je určena klientům od 18.let, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (průkaz TP,ZTP,ZTP/P). Poplatky jsou shodné jako u SENIOR PROGRAMU, jen příkazy elektronicky jsou v HANDICAP PROGRAMU výhodnější. Více informací najdete na stránkách www.postovnisporitelna.cz

Podle Lidových novin ze dne 14.2.2005,které porovnávali jednotlivé banky (za stejné služby) vychází vydání vbalíčku Senior České spořitelny na 55 Kč měsíčně. U Poštovní spořitelny vbalíčku Senior na 39 Kč měsíčně. U ostatních bank výhody pro seniory neexistují.

Marie Benešová, Ludvík Beneš

11.2.2005

Sezonní výprodej - Pravidla hry - záruka

Při prodeji nových výrobků v rámci výprodeje vztahuje se na tyto výrobky záruka 24 měsíců. Sleva zde nehraje žádnou roli. Za vady výrobku odpovídá prodávající. Vyskytne-li se vada v prvních šesti měsících záruky, má se za to, že vada již existovala v okamžiku koupě (§ 616, odst.4 občanského zákoníku). Kupující má právo žádat buď výměnu věci, nebo její opravu. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit (§ 616.odst.3 občanského zákoníku).Objeví-li se vada mezi 7. a 24. měsícem záruky a pokud prodávající reklamaci zamítne,nese kupující důkazní břemeno. Musí dokázat, že se jedná o vadu, která nebyla způsobena např. špatným používáním. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku, které vznikne obvyklým užíváním (§619, odst.2 občanského zákoníku).

V případě, že zakoupený výrobek nemá vlastnosti, které jsou uvedeny v reklamě nebo v návodu, nese prodávající vůči kupujícímu odpovědnost.(§ 616, odst. 2 občanského zákoníku). V případě, že se výrobek dá používat a nebudou-li na závadu chybějící vlastnosti, může kupující žádat slevu. Při reklamaci je žádoucí sepsat reklamační protokol s uvedením data reklamace, názvu reklamovaného výrobku, jeho cenu, datum koupě,vady výrobku a řešení reklamace.

Zdroj D-test časopis pro spotřebitele a Jak reklamovat - vzor písemné reklamace

Horák Karel

7.2.2005

Informace pro zákazníky - Povinnosti prodávajícího při reklamaci zboží.

 1. Nepřítomnost pracovníka oprávněného vyřizovat reklamace
  Obchodník má povinnost mít v provozovně po celou provozní dobu pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací.
 2. Požadování při reklamaci,zboží v originálním obalu
  Žádný zákonný předpis nestanovuje povinnost vrátit reklamovaný výrobek v obalu,jedině v rámci záruční lhůty přesahující rámec zákona.
 3. Nevydání reklamačního protokolu
  Prodávající je povinen vydat potvrzení kupujícímu o tom,kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil.
 4. Pozdní vyřízení reklamace
  Prodávající musí vyřídit reklamaci ve lhůtě nejdéle do 30. dnů,pokud se výslovně nedohodnou na lhůtě delší.
 5. Neuznání reklamace výrobku prodávaných se slevou
  Výrobek prodaný se slevou lze běžně reklamovat.Záruka se nevztahuje pouze na vadu,pro níž byla sleva sjednána.Ani prohlášení prodávajícího,že zlevněné zboží nelze reklamovat.
 6. Požadování poplatku za vyřízení neuznané reklamace
  Přenesení nákladů na vyřízení reklamace není založeno na žádných právních předpisech.Dále je možno považovat za nepřípustný i výkon zadržovacího práva v případě neuhrazení poplat-ku za vyřízení reklamace.

Zdroj Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Horák Karel

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]