Právo

Vaše příspěvky - období: červen 2008

25. 6. 2008

Nebezpečné výrobky

Státy EU vyvinuly systém, kterým se vzájemně informují o nebezpečných výrobcích, s nimiž se občané mohou na trhu setkat. Tyto informace jsou pak předávány občanům národními organizacemi, spolu s opatřeními, která byla přijata k eliminaci rizik. Tyto informace jsou inovovány každý týden.

Milí přátelé, v běžném životě se snadno můžeme setkat s obyčejnými výrobky, o nichž by nás ani ve snu nenapadlo, že by mohly být nebezpečné. Patří k nim plastové výrobky včetně hraček, elektrikářské zboží (jistý síťový adaptér), kosmetické zboží (zubní pasta, tělové mléko), ale také některé výrobky automobilového průmyslu – prostě téměř v každé oblasti našeho nákupu můžeme narazit na výrobek, který - neohrozí-li nás přímo na zdraví - alespoň nás otráví kvůli vyhozeným penězům. Přitom většinou ani nevíme, že ještě před koupí můžeme zjistit, není-li náhodou zamýšlený výrobek na seznamu výrobků nebezpečných.

Jak se tyto informace získávají?
Výrobky, které se mají objevit na trhu jsou v dané zemi testovány příslušnými orgány (organizacemi, laboratořemi) na národní úrovni. Jsou-li zjištěny závady či rizika, oznámí to tyto orgány pobočce  Evropské Komise   v dané zemi – sekci  „Ochrana spotřebitele“  - spolu s opatřeními, která byla přijata k eliminaci rizik - od požadavku na úpravu výrobku až po zákaz uvedení na trh či stažení výrobku z prodeje.

Komise tyto informace předá  RAPEXu, který zajistí jejich rozšíření do všech členských států EU.

RAPEX je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.

Cílem RAPEXu je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o opatřeních, která členské státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému RAPEX jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů. ( Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO.)

Tyto informace jsou inovovány každý týden. A nemyslete si – týkají se např. i rizikových součástek v dovážených automobilech! Podívejte se!
TÉMA: RAPEX - Je vaše auto bezpečné?

Pro vaši informaci – Evropská komise je jednou z evropských institucí, které se podílejí na rozhodovacím procesu Unie. Má zastoupení ve všech 27 státech EU. (Adresa čs. pobočky je  Evropský dům   Jungmannova 24110 00 Praha 1.) . Jednou z jejích sekcí je Ochrana spotřebitele.

Výrobky jsou tedy otestovány, informace předány členským zemím EU – ale jak se teď dostanou až k nám, kteří se chceme správně rozhodnout?

O to se stará několik organizací :

 • Sdružení obrany spotřebitelů SOS
  Stojí za to přečíst si jaké má cíle i nástroje k ochraně spotřebitelů. Seznam rizikových výrobků je inovován každý týden. Součástí SOS je také časopis TEST. Tento časopis (příslušné číslo)si rozhodně přečtěte, chystáte-li se koupit výrobek, vyskytující se na trhu v mnoha verzích od různých výrobců – a kdo se v tom má vyznat? TEST výrobky otestuje za nás.
  V současnosti má na našem trhu nejhorší bilanci Čína se 440 rizikovými výrobky spotřebního zboží. SOS: RAPEX

Následující citace vám ukáže, jak jsou výsledky testů prezentovány:

Uvedené informace a odkazy se týkají výrobků  nepotravinářského charakteru.  Ale i potraviny mají svoje rizika, a jsou proto sledovány a testovány dalšími organizacemi. Výsledky jsou publikovány na následujících stránkách:

Stojí za to prohlédnout si tyto stránky před plánovaným nákupem – pomohou nám buď se vyhnout potížím, najdeme-li výrobek v seznamu (i v archivovaném), anebo s klidným svědomím nakoupit, jestliže na seznamu není.

Veselé a poučené nakupování!

MUDr Jana Škopková CSc.

1. 6. 2008

Nevládní nezisková organizace

Nevládní nezisková organizace nebo nestátní nezisková organizace někdy označovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization) jsou organizace, které se zabývají  obecně prospěšnou činností  , nejsou zřizovány státem. Nevládní neziskové organizace (NNO) často kritizují nedostatky a pochybení  státu   či jeho  zákonodárné  a  výkonné moci , ovšem z principu  nezávislosti  neusilují o politické funkce. Někdy se zkráceně používají výrazy nezisková organizace (organizace nevytvářející  zisk ). Neziskové organizace mohou být zřizovány i státem.NNO v České republice jsou zřizovány následujícími zákony:

 • občanské sdružení  podle zákona č. 83/1990 Sb.
 • obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb.
 • nadace a nadační fondy  podle zákona č. 227/1997 Sb.
 • církevní právnická osoba  podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • V ČR mají NNO nejčastěji orientaci jako ekologické organizace (například Greenpeace, Hnutí Duha, Děti Země), organizace, které se orientují na práva lidí je např. česká pobočka Amnesty International, Liga lidských práv a dále také organizace, které se starající o potřebné, mentálně postižené atd. Zaměřují se na dobročinnost a obecný prospěch.

  Časopis E 15 uvedl, že firmy již na charitě nešetří. V letošním roce by mělo na charitativních účtech přistát něco přes 400 milionů korun, což by bylo o desítky milionů více než v minulém roce. Tato informace vyplývá z ankety, která byla provedena u 10 nejúspěšnějších dárců. Téměř čtvrtinu přislíbené částky má poskytnou společnost ČEZ, dotaci pro první pololetí již schválila správní rada a částka by se měla pohybovat kolem 160 mil. Kč. Přesto bylo uvedeno, že tradiční země EU stále dávají více peněz na charitu než je tomu u nás.

  V roce 2007 mezi nejúspěšnější firmy, resp. nejštědřejší dárce kromě ČEZ, patřily: Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Dalkia Česká republika, Johnson, Telefónica, RWE Transgas, Komerční banka, Škoda Auto, E.ON Česká republika – tak to je první desítka.

  Firmy obvykle podporují oblasti, ve kterých samy působí. RWE např. letos hodlá věnovat třicet milionů korun na ekologické a sociální projekty. Podporují také děti, handicapované občany a senioři. Některé firmy vedle klasické korunové podpory nabízí i zvýhodněné služby, jako je například podpora linky bezpečí či nově linka pro seniory.

  Další informace naleznete na  informačních stránkách pro neziskový sektor  provozovaných informačním centrem neziskových organizací, na informačních stránkách provozovaných OS Econnet  a nebo v databázi neziskových organizací v ČR.

ing Jana Kutilová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]