Právo

Vaše příspěvky - období: říjen 2007

30. 10. 2007

Dědická daň – připravované změny

Vláda prosadila po složitých koaličních debatách balík změn padesátky zákonů pod souhrnným názvem „zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů“ vedený pod názvem „jako vládní batoh“. Batoh změn, jak již jeho název napovídá je mixem dobrého i špatného, je to souhrn kompromisů se snahou respektovat směrnice Evropské unie, vyhovět koaličním partnerům a možná i opozici.

Mezi připravované změny, respektive již schválené, patří i dědická daň. Bohužel je škoda, že vláda rovnou tuto daň nezrušila pro všechna dědictví, což mohlo přinést úsporu ve výdajích státu spojenou s touto daní. Daň platil každý jednotlivý dědic, po změně zákona by se měla zrušit dědická daň pro příbuzné.

Za den nabytí dědictví je považován den smrti zůstavitele. V případě, že dědictví připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, má každý z dědiců povinnost uhradit část daně odpovídající jeho podílu. Daň pak platí jak dědic, kterému připadl zanechaný majetek, tak dědic, který nabyl oprávnění na výplatu dědického podílu v hotovosti. Daň se neplatí z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí.

V rámci dědické daně se zdaňují zděděné nemovitosti (včetně bytů a nebytových prostor), movitý majetek, cenné papíry, peněžní prostředky v české i cizí měně, pohledávky, majetková práva a další majetkové hodnoty. Pro stanovení předmětu daně u konkrétní osoby je důležité občanství a trvalý pobyt zůstavitele majetku v době smrti a příbuzenský vztah.

Základem dědické daně je cena majetku nabytá jednotlivým dědicem snížená o některé vymezené položky, ty se pak vztahují k celému dědictví. U jednotlivých dědiců se snížení uplatní ve výši odpovídající poměru jimi zděděného neosvobozeného majetku k celkové hodnotě jimi zděděného majetku. Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin. Daň je oproti dani darovací poloviční.

Osoby zařazené do I. skupiny příbuzenského vztahu nemusí podávat daňové přiznání. Ostatní občané musí podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Daňové přiznání se musí podat, i když je celý zděděný majetek osvobozen od dědické daně.

Nabyvatel majetku v daňovém přiznání uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a doloží případný nárok na osvobození. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem. Dědická daň se pak musí zaplatit do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

ing. Jana Kutilová

1. 10. 2007

Daňová přiznání

Na webové stránce  ministerstva financí   najdete podrobné a důležité informace podle následujících odkazů : Česká daňová správa, Daně a poplatky, Účetnictví, Legislativa a metodika, Placení daní, Daňové tiskopisy, Daně elektronicky, Registry a Databáze finančních úřadů. Stačí si jen vybrat, jedná se o velmi rozsáhlý elaborát.

Zde uvádím konkrétní tiskopisy:

ing. Irena Drbalová

1. 10. 2007

Slovník ekonomických pojmů

Na webové stránce finance.cz mě zaujal slovník ekonomických pojmů. Navštěvuji v rámci U3V přednášky p. Prof. Tučka a u mnoha pojmů, které tam byly frekventovány jsme neznali přesný význam. Pokusila jsem se touto cestou je přiblížit také dalším studentům.

Podrobný  slovník  rozhodně doporučuji zájemcům k nahlédnutí.

Obsahuje pojmy jako : Ukazatelé kurzů, Běžný výnos, Béžová kniha, Index spotřebitelských cen, Hrubý domácí produkt, Index nákladů práce a mnoho dalších.

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]